Świadczenie wychowawcze (500 plus)

Formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2017 r.:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 +)

Załączniki do wniosku 500 +:

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu 

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób w KRUS Oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Oświadczenie dot. koordynacji (500 plus) – do wypełnienia dla osób lub członków rodziny tej osoby, którzy przebywają poza granicami RP w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 


Wnioski składają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach wyłącznie mieszkańcy Gminy Pabianice, tj.:
Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.