Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Wniosek do pobrania:
Wniosek o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych
+ Oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu WKRW- zał. 5– do wypełnienia przez obojga rodziców. Wszyscy członkowie rodziny wielodzietnej muszą zamieszkiwać pod wspólnym adresem.

Załącznik do wniosku o Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych:
1. 
Oświadczenie o kontynuowaniu nauki WKRW- zał. 3 – w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia + kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni o planowanym terminie ukończenia nauki przez dziecko.

Osoby posiadające Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych, po spełnieniu wymogów formalnych, mogą skorzystać ze zniżek dla mieszkańców Gminy Pabianice w postaci:
1. Refundacja kosztów Internetu dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych – do wniosku należy dołączyć kserokopię Wojewódzkich Kart Rodzin Wielodzietnych każdego członka rodziny wielodzietnej.
2. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tyt. urodzenia dziecka dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych  – do wniosku należy dołączyć kserokopię aktu urodzenia dziecka, na które się wnioskuje oraz kserokopię Wojewódzkich Kart Rodzin Wielodzietnych każdego członka rodziny wielodzietnej.

Wnioski składają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach wyłącznie mieszkańcy Gminy Pabianice, tj.: Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.