Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

„Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”, ma na celu promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, dążenie do tworzenia klimatu sprzyjającego wychowywaniu dzieci oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych.

Udział w Programie umożliwi im korzystanie z ulg, zniżek i rabatów w różnych sferach życia oferowanych przez instytucje gminne oraz partnerów prywatnych, którzy zdecydują się przystąpić do programu.

Informator

1. Kto może otrzymać Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych?

Rodzice lub opiekunowie dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie województwa łódzkiego (przy czym do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

2. Jakie są korzyści z posiadania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych?

 • Karta wydawana jest bezpłatnie
 • Karta wydawana jest na okres 36 miesięcy
 • Dzięki Karcie rodzina może korzystać ze zniżek oferowanych przez Partnerów Programu
 • Partnerzy Programu umieszczani są na stronie internetowej www.rcpslodz.pl, www.lodzkie.pl, a także na stronach www.pabianice.gmina.pl oraz www.gops.pabianice.gmina.pl

3. Wymagane dokumenty

 1. dla rodziny, która składa wniosek za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach (skrócona procedura):
  • Wniosek;
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki lub kserokopię legitymacji szkolnej lub studenckiej;
  • w przypadku rodzin zastępczych – kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, w tym o charakterze pogotowia rodzinnego;
  • w przypadku rodzinnego domu dziecka – kserokopię postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku opiekuna prawnego – kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;
  • w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia – kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
 2. dla rodziny, która składa wniosek bezpośrednio do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, bez potwierdzenia danych we wniosku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach:
  • Wniosek;
  • kserokopię aktów urodzenia dzieci, wymienionych we wniosku;
  • kserokopię dowodu osobistego rodziców lub opiekunów prawnych, wymienionych we wniosku;
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki lub kserokopię legitymacji szkolnej lub studenckiej;
  • w przypadku rodzin zastępczych – kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, w tym o charakterze pogotowia rodzinnego;
  • w przypadku rodzinnego domu dziecka – kserokopię postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku opiekuna prawnego – kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;
  • w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia – kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

4. Gdzie złożyć dokumenty?

 • Wniosek oraz załączniki, można pobrać ze strony www.pabianice.gmina.pl oraz www.gops.pabianice.gmina.pl
 • Wniosek o wydanie Karty wraz z załącznikami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. Nr 22, tel. 42 213 96 60 wew. 137 lub przekazać osobiście/przesłać pocztą na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź nr tel. 42 203-48-00
 • Karty można odebrać osobiście lub można otrzymać pocztą na adres wskazany we wniosku

wzor_karty_gmPabianice-cut

Informacja dotycząca udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z terenu gminy Pabianice

 1. O świadczenie można ubiegać się w terminie do 3 miesięcy od dnia urodzeniu się dziecka.
 2. Wypełniony przez jednego z rodziców wniosek należy złożyć w GOPS w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 22. Wniosek można pobrać ze strony lub w siedzibie Ośrodka.
 3. Do wypełnionego wniosku należy załączyć kserokopię aktu urodzenia dziecka, na które składany jest wniosek oraz kserokopię Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych wnioskodawcy.
 4. Świadczenie przekazywane jest na rachunek bankowy wnioskodawcy po uprawomocnieniu się decyzji, tj. w ciągu 14 dni od dostarczenia decyzji.

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka dla posiadaczy wojewódzkiej karty rodzin wielodzietnych z terenu gminy Pabianice

Informacja dotycząca udzielania dopłaty do kosztów Internetu dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Pabianice.

 1. Złożenie przez jednego z rodziców oryginału oświadczenia z numerem rachunku bankowego, na które ma być przekazywana dopłata. Druk oświadczenia można pobrać ze strony lub w siedzibie Ośrodka. Oświadczenie należy złożyć w GOPS w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 22.
 2. Comiesięczne dostarczenie do GOPS w Pabianicach faktury/rachunku wystawionego na członka rodziny wielodzietnej wraz dowodem zapłaty (potwierdzenie przelewu elektronicznego, pocztowy dowód zapłaty) – osobiście, lub elektronicznie na adres: gops@pabianice.gmina.pl

Terminy dostarczenia dokumentów w roku 2017:
Rachunek za miesiąc:

styczeń – do 7.02.2017;

luty – do 7.03.2017;

marzec – do 7.04.2017;

kwiecień – do 5.05.2017;

maj – do 7.06.2017;

czerwiec – do 7.07.2017;

lipiec – do 7.08.2017;

sierpień – do 7.09.2017;

wrzesień – do 6.10.2017;

październik – do 7.11.2017;

listopad – do 7.12.2017;

grudzień – do 5.01.2018;

Dopłata zostanie przekazana na konto bankowe do 30 każdego miesiąca.

Wzór wniosku o przekazywanie dopłaty do Internetu na rachunek bankowy